blob: 890bf9302f1f14ae8bffdf66446e18281ad03a68 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="src">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OPCAdminFacadeEJB">
<eOperations name="ejbCreate"/>
<eOperations name="ejbPostCreate"/>
<eOperations name="ejbRemove"/>
<eOperations name="ejbActivate"/>
<eOperations name="ejbPassivate"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="PURCHASE_ORDER_EJB"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="PROCMGR_ORDER_EJB"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="sc" volatile="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="poLocalHome"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="processManagerLocal"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>