Cosmetics.

Change-Id: Ib7d0ac38f920fd16f73c4f1c6aef287078978704
Signed-off-by: Alexander Kurtakov <akurtako@redhat.com>
1 file changed
tree: bee5e9b8b5890fb156df9748128cba4d9cc86a19
  1. .gitattributes
  2. .gitignore
  3. core/
  4. mylyn/
  5. pom.xml
  6. rse/