blob: 5895261e6b96e891a5a6f05e68a4acbd011d9235 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<exporter:configuration
xmlns:exporter="http://openscada.org/DA/Server/Exporter"
xmlns:exec="http://openscada.org/DA/Exec/Configuration"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="
http://openscada.org/DA/Server/Exporter schema/exporter.xsd
http://openscada.org/DA/Exec/Configuration ../org.openscada.da.server.exec/schema/exec.xsd
">
<exporter:hive ref="org.openscada.da.server.exec.Hive">
<exporter:configuration>
<exec:root xmlns:exec="http://openscada.org/DA/Exec/Configuration">
<exec:queue name="Q1">
<exec:command id="CMD1">
<exec:process exec="cmd">
<exec:argument>cmd</exec:argument>
<exec:argument>/C</exec:argument>
<exec:argument>date /T</exec:argument>
</exec:process>
<exec:extractor name="A" xsi:type="exec:PlainStreamExtractorType"/>
</exec:command>
<exec:command id="CMD2">
<exec:process exec="cmd">
<exec:argument>cmd</exec:argument>
<exec:argument>/C</exec:argument>
<exec:argument>time /T</exec:argument>
</exec:process>
<exec:extractor name="A" xsi:type="exec:PlainStreamExtractorType"/>
</exec:command>
</exec:queue>
</exec:root>
</exporter:configuration>
<exporter:export uri="da:net://0.0.0.0:1202"/>
</exporter:hive>
</exporter:configuration>