blob: 88ea30c4ae64a08793504f7adc771458f026ff31 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gmfgraph:Canvas xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:gmfgraph="http://www.eclipse.org/gmf/2006/GraphicalDefinition">
<figures
name="InternalGallery">
<figures
xsi:type="gmfgraph:Rectangle"
name="SameNamedRectangleFigure"/>
<descriptors
name="PolylineFigure">
<actualFigure
xsi:type="gmfgraph:Polyline"
name="PolylineFigure"/>
</descriptors>
</figures>
<nodes
name="SameNameRectangleNode">
<figure
href="test_main_migrated.gmfgraph#SameNamedRectangleFigure"/>
</nodes>
<connections
name="PolylineConnection"
figure="PolylineFigure"/>
<compartments
name="InternalCompartment">
<figure
href="test_main_migrated.gmfgraph#CustomFigure"/>
<accessor
href="test_main_migrated.gmfgraph#//@figures.0/@descriptors.2/@accessors.1"/>
</compartments>
<compartments
name="ExternalCompartment">
<figure
href="test_main_migrated.gmfgraph#CustomFigure"/>
<accessor
href="test_main_migrated.gmfgraph#//@figures.0/@descriptors.2/@accessors.0"/>
</compartments>
<labels
name="RoundedEllipseLabel">
<figure
href="test_main_migrated.gmfgraph#RoundedFigure"/>
<accessor
href="test_main_migrated.gmfgraph#//@figures.0/@descriptors.1/@accessors.0"/>
</labels>
</gmfgraph:Canvas>