blob: 765f2219e34c683949ad55fd13616b222630cc3d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="statemachine" nsURI="http://planet-mde.org/ttc2011/statemachine" nsPrefix="statemachine">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="State">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" lowerBound="1">
<eType xsi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="out" upperBound="-1" eType="//Transition" eOpposite="//Transition/src">
<eAnnotations source="grUML">
<details key="grUML" value="TO"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="in" upperBound="-1" eType="//Transition" eOpposite="//Transition/dst">
<eAnnotations source="grUML">
<details key="Direction_of_reference" value="FROM"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Transition">
<eAnnotations source="grUML">
<details key="EdgeClass_value" value="true"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="action" lowerBound="1">
<eType xsi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="trigger" lowerBound="1">
<eType xsi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="src" lowerBound="1" eType="//State" eOpposite="//State/out">
<eAnnotations source="grUML">
<details key="Direction_of_reference" value="FROM"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="dst" lowerBound="1" eType="//State" eOpposite="//State/in">
<eAnnotations source="grUML">
<details key="Direction_of_reference" value="TO"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StateMachine">
<eAnnotations source="grUML">
<details key="GraphClass_value" value="true"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="states" upperBound="-1" eType="//State" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="transitions" upperBound="-1" eType="//Transition" containment="true"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>