blob: 6b94da39773176bdf1e6c5a0091be609cc4d5b25 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="mypackage"
nsURI="http://mypackage" nsPrefix="mypackage">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Employee">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Company">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="employees" upperBound="-1"
eType="#//Employee" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Test"/>
</ecore:EPackage>