blob: d129dd839bcc6cc4a2f624386fb913e68668b5cf [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="d" nsURI="http://eclipse.org/emf/emfstore/migration/edapt/test/d/2"
nsPrefix="org.eclipse.emfstore.migration.edapt.test.d">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="D">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="atts" upperBound="-1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="refs" upperBound="-1" eType="#//D"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>