blob: 9223d27e9bacf8e097f4f639367ade069011c890 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="config" nsURI="http://org/eclipse/emf/emfstore/fuzzy/emf/config"
nsPrefix="org.eclipse.emf.emfstore.fuzzy.emf.config">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestConfig">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="seed" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="count" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="testClass">
<eGenericType eClassifier="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EJavaClass">
<eTypeArguments/>
</eGenericType>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="mutatorConfig" eType="#//MutatorConfig"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestRun">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="config" eType="#//TestConfig"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="time" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="results" upperBound="-1"
eType="#//TestResult" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestResult">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="seedCount" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="testName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="error" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="failure" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="executionTime" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestDiff">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lastUpdate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="config" eType="#//TestConfig"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="oldResult" eType="#//TestResult"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="newResult" eType="#//TestResult"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DiffReport">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="diffs" upperBound="-1"
eType="#//TestDiff" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Root">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elements" upperBound="-1"
eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MutatorConfig">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="rootEClass" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EClass"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="minObjectsCount" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="100"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ignoreAndLog" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="doNotGenerateRoot" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="useEcoreUtilDelete" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="eClassesToIgnore" upperBound="-1"
eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EClass"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="eStructuralFeaturesToIgnore"
upperBound="-1" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EStructuralFeature"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ePackages" upperBound="-1"
eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EPackage"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="maxDeleteCount" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EIntegerObject"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="mutationCount" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="-1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="allowDuplicateIDs" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="false"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>