blob: 443158f8bf27b73b8acf0b0a03a60d7cdd255de1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="testmodel" nsURI="http://eclipse.org/emf/emfstore/client/test/testmodel"
nsPrefix="org.eclipse.emf.emfstore.internal.client.test">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestElement" eSuperTypes="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="strings" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="references" upperBound="-1"
eType="#//TestElement"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containedElements" upperBound="-1"
eType="#//TestElement" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="reference" eType="#//TestElement"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containedElement" eType="#//TestElement"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="otherReference" eType="#//TestElement"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="description" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="containedElements2" upperBound="-1"
eType="#//TestElement" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="container" eType="#//TestElementContainer"
eOpposite="#//TestElementContainer/elements"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elementMap" upperBound="-1"
eType="#//TestElementToTestElementMap" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="stringToStringMap" upperBound="-1"
eType="#//StringToStringMap" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elementToStringMap" upperBound="-1"
eType="#//TestElementToStringMap" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="stringToElementMap" upperBound="-1"
eType="#//StringToTestElementMap" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestElementContainer">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elements" upperBound="-1"
eType="#//TestElement" containment="true" eOpposite="#//TestElement/container"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestElementToStringMap" instanceClassName="java.util.Map$Entry">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="key" eType="#//TestElement"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StringToStringMap" instanceClassName="java.util.Map$Entry">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="key" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestElementToTestElementMap" instanceClassName="java.util.Map$Entry">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="value" eType="#//TestElement"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="key" eType="#//TestElement"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StringToTestElementMap" instanceClassName="java.util.Map$Entry">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="value" eType="#//TestElement"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="key" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>