*** empty log message ***
diff --git a/content_dev_plans/EPF15ContentProjectPlan.rtf b/content_dev_plans/EPF15ContentProjectPlan.rtf
index 975876b..e9f704f 100644
--- a/content_dev_plans/EPF15ContentProjectPlan.rtf
+++ b/content_dev_plans/EPF15ContentProjectPlan.rtf
@@ -37,7 +37,7 @@
 \tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext23 footer;}{\*\cs24 \additive \sbasedon10 page number;}{\s25\ql \li0\ri0\sa120\sl240\slmult0

 \keep\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext25 Tabletext;}{\s26\ql \li720\ri0\sa120\sl240\slmult0

 \keep\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext26 Body Text;}{

-\s27\ql \li360\ri360\sb100\sa100\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin360\lin360\itap0 \fs24\lang4105\langfe1033\langnp4105\langfenp1033 \sbasedon0 \snext27 Blockquote;}{\s28\ql \fi-432\li720\ri0\sl240\slmult0

+\s27\ql \li360\ri360\sb100\sa100\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin360\lin360\itap0 \fs24\lang4105\langfe1033\cgrid\langnp4105\langfenp1033 \sbasedon0 \snext27 Blockquote;}{\s28\ql \fi-432\li720\ri0\sl240\slmult0

 \nowidctlpar\wrapdefault{\*\pn \pnlvlbody\ilvl11\ls2047\pnrnot0\pnf2\pnfs16\pnstart1\pnindent432\pnhang {\pntxtb ?}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls2047\ilvl11\adjustright\rin0\lin720\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 

 \sbasedon0 \snext28 Bullet1;}{\s29\ql \fi-360\li1440\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault{\*\pn \pnlvlbody\ilvl11\ls2047\pnrnot0\pnf1\pnfs16\pnstart1\pnindent360\pnhang {\pntxtb ?}}\aspalpha\aspnum\faauto\ls2047\ilvl11\adjustright\rin0\lin1440\itap0 

 \fs20\cf9\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext29 Bullet2;}{\s30\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \cbpat9 

@@ -52,18 +52,17 @@
 \nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin1000\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext0 \sautoupd \ssemihidden toc 6;}{\s40\ql \li1200\ri0\sl240\slmult0

 \nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin1200\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext0 \sautoupd \ssemihidden toc 7;}{\s41\ql \li1400\ri0\sl240\slmult0

 \nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin1400\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext0 \sautoupd \ssemihidden toc 8;}{\s42\ql \li1600\ri0\sl240\slmult0

-\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin1600\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext0 \sautoupd \ssemihidden toc 9;}{\s43\ql \li0\ri0\sl240\slmult0

-\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \i\fs20\cf2\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext43 Body Text 2;}{\s44\ql \li720\ri0\sl240\slmult0

-\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0 \i\fs20\ul\cf2\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext44 Body Text 2;}{

-\s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext45 Body;}{\s46\qj \li720\ri360\sb120\widctlpar

-\jclisttab\tx360\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls81\adjustright\rin360\lin720\itap0 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext46 Bullet;}{\s47\ql \li720\ri0\sa120\sl240\slmult0

-\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0 \i\f37\fs20\cf2\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext26 \sautoupd InfoBlue;}{\*\cs48 \additive \ul\cf2 \sbasedon10 Hyperlink;}{

-\s49\ql \li0\ri0\sb100\sa100\sbauto1\saauto1\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext49 Normal (Web);}{\*\cs50 \additive \b \sbasedon10 Strong;}{

-\s51\ql \li720\ri0\sa120\sl240\slmult0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0 \i\fs20\cf2\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext51 infoblue;}{\*\cs52 \additive \ul\cf12 \sbasedon10 

-FollowedHyperlink;}{\*\cs53 \additive \fs16 \sbasedon10 \ssemihidden annotation reference;}{\s54\ql \li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 

-\sbasedon0 \snext54 \ssemihidden annotation text;}{\s55\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f35\fs16\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext55 \ssemihidden 

-Balloon Text;}{\*\cs56 \additive \sbasedon10 grame;}{\*\cs57 \additive \sbasedon10 spelle;}{\s58\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 

-\b\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon54 \snext54 \ssemihidden annotation subject;}}{\*\listtable{\list\listtemplateid-1{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace144

+\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin1600\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext0 \sautoupd \ssemihidden toc 9;}{\s43\ql \li720\ri0\sl240\slmult0

+\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0 \i\fs20\ul\cf2\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext43 Body Text 2;}{

+\s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext44 Body;}{\s45\qj \li720\ri360\sb120\widctlpar

+\jclisttab\tx360\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls81\adjustright\rin360\lin720\itap0 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext45 Bullet;}{\s46\ql \li720\ri0\sa120\sl240\slmult0

+\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0 \i\f37\fs20\cf2\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext26 \sautoupd InfoBlue;}{\*\cs47 \additive \ul\cf2 \sbasedon10 Hyperlink;}{

+\s48\ql \li0\ri0\sb100\sa100\sbauto1\saauto1\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs24\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext48 Normal (Web);}{\*\cs49 \additive \b \sbasedon10 Strong;}{

+\s50\ql \li720\ri0\sa120\sl240\slmult0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0 \i\fs20\cf2\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext50 infoblue;}{\*\cs51 \additive \ul\cf12 \sbasedon10 

+FollowedHyperlink;}{\*\cs52 \additive \fs16 \sbasedon10 \ssemihidden annotation reference;}{\s53\ql \li0\ri0\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 

+\sbasedon0 \snext53 \ssemihidden annotation text;}{\s54\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f35\fs16\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon0 \snext54 \ssemihidden 

+Balloon Text;}{\*\cs55 \additive \sbasedon10 grame;}{\*\cs56 \additive \sbasedon10 spelle;}{\s57\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 

+\b\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 \sbasedon53 \snext53 \ssemihidden annotation subject;}}{\*\listtable{\list\listtemplateid-1{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace144

 \levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\hres0\chhres0 \s1}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace144\levelindent0{\leveltext\'03\'00.\'01;}{\levelnumbers\'01\'03;}\hres0\chhres0 

 \s2}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace144\levelindent0{\leveltext\'05\'00.\'01.\'02;}{\levelnumbers\'01\'03\'05;}\hres0\chhres0 \s3}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0

 \levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace144\levelindent0{\leveltext\'07\'00.\'01.\'02.\'03;}{\levelnumbers\'01\'03\'05\'07;}\hres0\chhres0 \s4}{\listlevel\levelnfc0\levelnfcn0\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1\levelold\levelspace144

@@ -289,22 +288,24 @@
 \listoverridecount0\ls18}{\listoverride\listid942029837\listoverridecount0\ls19}{\listoverride\listid1817256821\listoverridecount0\ls20}{\listoverride\listid1378235972\listoverridecount0\ls21}{\listoverride\listid681007444\listoverridecount0\ls22}

 {\listoverride\listid1136216508\listoverridecount0\ls23}{\listoverride\listid739258025\listoverridecount0\ls24}}{\*\pgptbl {\pgp\ipgp0\itap0\li0\ri0\sb0\sa0}{\pgp\ipgp1\itap0\li0\ri0\sb0\sa0}{\pgp\ipgp0\itap0\li0\ri0\sb0\sa0}}{\*\rsidtbl \rsid23639

 \rsid463693\rsid463890\rsid609847\rsid941715\rsid1127259\rsid1132185\rsid1199577\rsid1327631\rsid1529929\rsid1904524\rsid1973777\rsid2183893\rsid2439227\rsid2439285\rsid2563891\rsid2968876\rsid3111963\rsid3214735\rsid3364222\rsid3700519\rsid3743646

-\rsid3876291\rsid4005911\rsid4594052\rsid4735162\rsid4796528\rsid5051062\rsid5051690\rsid5197137\rsid5402744\rsid5660581\rsid5710063\rsid5770296\rsid5774925\rsid6049607\rsid6386066\rsid6515370\rsid6891146\rsid7365644\rsid7406910\rsid7420770\rsid7490844

-\rsid7765526\rsid8201668\rsid8284455\rsid8417613\rsid8596090\rsid8607088\rsid8611228\rsid8668009\rsid8742620\rsid8984904\rsid9385290\rsid9599856\rsid10049138\rsid10056733\rsid10123462\rsid10509745\rsid10629583\rsid11290149\rsid11302308\rsid11369745

-\rsid11488497\rsid12659478\rsid13193230\rsid13460246\rsid13648740\rsid13785245\rsid14038246\rsid14384411\rsid14749301\rsid14838497\rsid14884705\rsid14896524\rsid15091791\rsid15220483\rsid15601470\rsid15742976\rsid15993904\rsid16134834\rsid16198569

-\rsid16217750\rsid16329769\rsid16726605}{\*\generator Microsoft Word 10.0.6818;}{\info{\title Project Plan}{\subject EPF v2.0 Content }{\author Per Kroll}{\operator rbalduino}{\creatim\yr2008\mo4\dy2\hr9\min20}{\revtim\yr2008\mo4\dy2\hr9\min20}{\version2}

-{\edmins15}{\nofpages3}{\nofwords603}{\nofchars3439}{\*\company Eclipse Process Framework}{\nofcharsws4034}{\vern16393}{\*\password 00000000}}{\*\xmlnstbl {\xmlns1 urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags}}

+\rsid3876291\rsid4005911\rsid4594052\rsid4735162\rsid4796528\rsid5051062\rsid5051690\rsid5074484\rsid5197137\rsid5402744\rsid5660581\rsid5710063\rsid5770296\rsid5774925\rsid6049607\rsid6386066\rsid6515370\rsid6891146\rsid7365644\rsid7406910\rsid7420770

+\rsid7490844\rsid7765526\rsid8201668\rsid8284455\rsid8417613\rsid8596090\rsid8607088\rsid8611228\rsid8668009\rsid8742620\rsid8984904\rsid9385290\rsid9599856\rsid10049138\rsid10056733\rsid10123462\rsid10509745\rsid10629583\rsid11290149\rsid11302308

+\rsid11369745\rsid11488497\rsid12659478\rsid13193230\rsid13460246\rsid13648740\rsid13785245\rsid14038246\rsid14384411\rsid14749301\rsid14838497\rsid14884705\rsid14896524\rsid15091791\rsid15220483\rsid15601470\rsid15742976\rsid15993904\rsid16134834

+\rsid16198569\rsid16217750\rsid16329769\rsid16726605}{\*\generator Microsoft Word 10.0.6818;}{\info{\title Project Plan}{\subject EPF v2.0 Content }{\author Per Kroll}{\operator rbalduino}{\creatim\yr2008\mo4\dy2\hr9\min20}

+{\revtim\yr2008\mo4\dy2\hr9\min42}{\version3}{\edmins15}{\nofpages3}{\nofwords603}{\nofchars3442}{\*\company Eclipse Process Framework}{\nofcharsws4037}{\vern16393}{\*\password 00000000}}{\*\xmlnstbl {\xmlns1 urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags}}

 \paperw18390\paperh15840\margl1440\margr1440\margt1440\margb1440\gutter0 \widowctrl\ftnbj\aenddoc\noxlattoyen\expshrtn\noultrlspc\dntblnsbdb\nospaceforul\formshade\horzdoc\dghspace180\dgvspace180\dghorigin1701\dgvorigin1984\dghshow0\dgvshow0

 \jexpand\viewkind1\viewscale100\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\bdrrlswsix\nolnhtadjtbl\rsidroot3214735 \fet0{\*\wgrffmtfilter 013f}{\*\ftnsep \pard\plain \ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 

 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5660581 \chftnsep 

 \par }}{\*\ftnsepc \pard\plain \ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5660581 \chftnsepc 

 \par }}{\*\aftnsep \pard\plain \ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5660581 \chftnsep 

 \par }}{\*\aftnsepc \pard\plain \ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5660581 \chftnsepc 

-\par }}\sectd \psz1\linex0\endnhere\sectdefaultcl\sectrsid609847\sftnbj {\headerr \trowd \irow0\irowband0\ts11\trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw15 \trbrdrl\brdrs\brdrw15 \trbrdrb\brdrs\brdrw15 \trbrdrr\brdrs\brdrw15 \trbrdrh\brdrs\brdrw15 \trbrdrv

-\brdrs\brdrw15 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6379\clshdrawnil \cellx6271

-\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3179\clshdrawnil \cellx9450\pard\plain \ql \li0\ri0\sl240\slmult0

-\nowidctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\field\fldedit{\*\fldinst {\insrsid5660581 SUBJECT \\* MERGEFORMAT }}{\fldrslt {\insrsid5660581 EPF v1.5 Content }}}

-\sectd \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\insrsid5660581 \cell }\pard \ql \li0\ri68\sb40\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl\tx1135\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin68\lin0 {\insrsid5660581 \cell }\pard 

+\par }}\sectd \psz1\linex0\endnhere\sectdefaultcl\sectrsid609847\sftnbj {\headerl \pard\plain \s22\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 

+\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5074484 

+\par }}{\headerr \trowd \irow0\irowband0\ts11\trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw15 \trbrdrl\brdrs\brdrw15 \trbrdrb\brdrs\brdrw15 \trbrdrr\brdrs\brdrw15 \trbrdrh\brdrs\brdrw15 \trbrdrv\brdrs\brdrw15 

+\trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6379\clshdrawnil \cellx6271\clvertalt\clbrdrt

+\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3179\clshdrawnil \cellx9450\pard\plain \ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 

+\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\field\fldedit{\*\fldinst {\insrsid5660581 SUBJECT \\* MERGEFORMAT }}{\fldrslt {\insrsid5660581 EPF v1.5 Content }}}\sectd \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\insrsid5660581 \cell }\pard 

+\ql \li0\ri68\sb40\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl\tx1135\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin68\lin0 {\insrsid5660581 }{\insrsid5074484 V 1.0}{\insrsid5660581 \cell }\pard 

 \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\insrsid5660581 \trowd \irow0\irowband0\ts11\trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw15 \trbrdrl\brdrs\brdrw15 \trbrdrb\brdrs\brdrw15 \trbrdrr\brdrs\brdrw15 \trbrdrh

 \brdrs\brdrw15 \trbrdrv\brdrs\brdrw15 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6379\clshdrawnil \cellx6271\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3179\clshdrawnil \cellx9450\row }\pard \ql \li0\ri0\sl240\slmult0

@@ -314,37 +315,43 @@
 \brdrs\brdrw15 \trbrdrh\brdrs\brdrw15 \trbrdrv\brdrs\brdrw15 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth6379\clshdrawnil \cellx6271\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw15 \clbrdrl\brdrs\brdrw15 \clbrdrb\brdrs\brdrw15 \clbrdrr\brdrs\brdrw15 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3179\clshdrawnil \cellx9450\row }\pard\plain 

 \s22\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5660581 

+\par }}{\footerl \pard\plain \s23\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5074484 

 \par }}{\footerr \trowd \irow0\irowband0\lastrow \ts11\trgaph108\trleft-108\trbrdrt\brdrs\brdrw15 \trbrdrl\brdrs\brdrw15 \trbrdrb\brdrs\brdrw15 \trbrdrr\brdrs\brdrw15 \trbrdrh\brdrs\brdrw15 \trbrdrv\brdrs\brdrw15 

 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3162\clshdrawnil \cellx3054\clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl

 \brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3162\clshdrawnil \cellx6216\clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3162\clshdrawnil \cellx9378\pard\plain 

 \ql \li0\ri360\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin360\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5660581 Confidential\cell }\pard \qc \li0\ri0\sl240\slmult0

 \nowidctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\insrsid5660581 {\field{\*\fldinst SYMBOL 211 \\f "Symbol" \\s 10}{\fldrslt\f3\fs20}}}{\field{\*\fldinst {\insrsid5660581 DOCPROPERTY "Company" \\* MERGEFORMAT }}{\fldrslt {

-\insrsid5660581 Eclipse Process Framework}}}\sectd \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\insrsid5660581 , }{\field{\*\fldinst {\insrsid5660581 DATE \\@ "yyyy" }}{\fldrslt {\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid5660581 2008}}}\sectd 

+\insrsid5660581 Eclipse Process Framework}}}\sectd \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\insrsid5660581 , }{\field{\*\fldinst {\insrsid5660581 DATE \\@ "yyyy" }}{\fldrslt {\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid5074484 2008}}}\sectd 

 \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\insrsid5660581 \cell }\pard \qr \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\insrsid5660581 Page }{\field{\*\fldinst {\cs24\insrsid5660581 PAGE }}{\fldrslt {

-\cs24\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid5660581 1}}}\sectd \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\cs24\insrsid5660581 of }{\field{\*\fldinst {\cs24\insrsid5660581 NUMPAGES \\* MERGEFORMAT }}{\fldrslt {\cs24\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid5660581 

+\cs24\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid5074484 1}}}\sectd \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\cs24\insrsid5660581 of }{\field{\*\fldinst {\cs24\insrsid5660581 NUMPAGES \\* MERGEFORMAT }}{\fldrslt {\cs24\lang1024\langfe1024\noproof\insrsid5074484 

 3}}}\sectd \linex0\endnhere\sectdefaultcl\sftnbj {\insrsid5660581 \cell }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 {\insrsid5660581 \trowd \irow0\irowband0\lastrow \ts11\trgaph108\trleft-108\trbrdrt

 \brdrs\brdrw15 \trbrdrl\brdrs\brdrw15 \trbrdrb\brdrs\brdrw15 \trbrdrr\brdrs\brdrw15 \trbrdrh\brdrs\brdrw15 \trbrdrv\brdrs\brdrw15 \trftsWidth1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone 

 \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3162\clshdrawnil \cellx3054\clvertalt\clbrdrt\brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3162\clshdrawnil \cellx6216\clvertalt\clbrdrt

 \brdrnone \clbrdrl\brdrnone \clbrdrb\brdrnone \clbrdrr\brdrnone \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth3162\clshdrawnil \cellx9378\row }\pard\plain \s23\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar

 \tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5660581 

+\par }}{\headerf \pard\plain \s22\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5074484 

+\par }}{\footerf \pard\plain \s23\ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5074484 

 \par }}{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta .}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta .}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta .}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxta )}}

 {\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl8

 \pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang {\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \s16\qc \li0\ri0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 

 \b\f1\fs36\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\field\fldedit{\*\fldinst {\insrsid6386066 SUBJECT \\* MERGEFORMAT }}{\fldrslt {\insrsid16726605 EPF v}{\insrsid8201668 1.5}{\insrsid16726605 Content }}}\sectd 

 \psz1\linex0\endnhere\sectdefaultcl\sectrsid609847\sftnbj {\insrsid6386066 

 \par }{\field{\*\fldinst {\insrsid6386066 TITLE \\* MERGEFORMAT }}{\fldrslt {\insrsid6386066 Project Plan}}}\sectd \psz1\linex0\endnhere\sectdefaultcl\sectrsid609847\sftnbj {\insrsid6386066 

-\par {\*\bkmkstart _Toc447095880}{\*\bkmkstart _Toc456598586}{\*\bkmkstart _Toc456600917}{\*\bkmkstart _Toc524312826}{\*\bkmkstart _Toc20734058}{\listtext\pard\plain\s1 \b\f1\insrsid6386066 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 1.\tab}}\pard\plain 

+\par }\pard\plain \ql \li0\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid5074484 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5074484 

+\par 

+\par }{\insrsid5074484\charrsid5074484 

+\par {\*\bkmkstart _Toc524312826}{\*\bkmkstart _Toc20734058}{\*\bkmkstart _Toc447095880}{\*\bkmkstart _Toc456598586}{\*\bkmkstart _Toc456600917}{\listtext\pard\plain\s1 \b\f1\insrsid6386066 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 1.\tab}}\pard\plain 

 \s1\ql \fi-720\li720\ri0\sb120\sa60\sl240\slmult0\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls1\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin720\itap0 \b\f1\fs24\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid6386066 Introduction

 {\*\bkmkend _Toc524312826}{\*\bkmkend _Toc20734058}

 \par }\pard\plain \s18\ql \li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\pararsid1529929 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid2439285 

-This plan covers the content portion of EPF }{\insrsid8201668 1.5}{\insrsid2439285 project. The EPF Composer component will have a separate plan. }{\insrsid1529929 Note that the release number}{\insrsid8201668 is now referring t

-o the next EPF Composer version number, but content deliverables may have different version numbers}{\insrsid1529929 .}{\insrsid2439285 

+This plan covers the content portion of EPF }{\insrsid8201668 1.5}{\insrsid2439285 project. The EPF Composer component will have a separate plan. }{\insrsid1529929 Note that the release number}{\insrsid8201668 

+ is now referring to the next EPF Composer version number, but content deliverables may have different version numbers}{\insrsid1529929 .}{\insrsid2439285 

 \par {\*\bkmkstart _Toc524312837}{\*\bkmkstart _Toc20734060}{\listtext\pard\plain\s1 \b\f1\insrsid6386066 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 2.\tab}}\pard\plain \s1\ql \fi-720\li720\ri0\sb120\sa60\sl240\slmult0

 \keepn\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls1\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin720\itap0 \b\f1\fs24\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid6386066 Project Organization{\*\bkmkend _Toc524312837}{\*\bkmkend _Toc20734060}

 

 \par }\pard\plain \s18\ql \li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\pararsid13785245 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid11369745 

-The next version of EPF project will deliver a few processes. The current effort will evolve an initially proposed Practice Library. N

-ext version of OpenUP will be published using elements from this library. Scrum plug-in will evolve in parallel. The current distribution of responsibilities in the Practice Library work is as follows}{\insrsid13785245 :}{\insrsid463890 

+The next version of EPF project will deliver a few processes. The current effort will evolve an initially proposed Practice Library. 

+Next version of OpenUP will be published using elements from this library. Scrum plug-in will evolve in parallel. The current distribution of responsibilities in the Practice Library work is as follows}{\insrsid13785245 :}{\insrsid463890 

 \par {\listtext\pard\plain\f3\fs20\insrsid11369745\charrsid11369745 \loch\af3\dbch\af0\hich\f3 \'b7\tab}}\pard\plain \ql \fi-360\li1080\ri0\sb100\sa100\sbauto1\saauto1\widctlpar

 \jclisttab\tx1080\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls23\adjustright\rin0\lin1080\itap0\pararsid11369745 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid11369745\charrsid11369745 Management practices 

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \f2\fs20\insrsid11369745\charrsid11369745 \hich\af2\dbch\af0\loch\f2 o\tab}}\pard\plain \s18\ql \fi-360\li1440\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar

@@ -370,11 +377,11 @@
 \par {\listtext\pard\plain\s18 \f2\fs20\insrsid11369745\charrsid11369745 \hich\af2\dbch\af0\loch\f2 o\tab}}\pard\plain \s18\ql \fi-360\li1440\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar

 \jclisttab\tx1440\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls24\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsid1199577 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid11369745\charrsid11369745 Chris Sibbald (lead)}{\insrsid11369745 

 \par }\trowd \irow0\irowband0\lastrow \ts11\trgaph15\trleft-45\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trspdl15\trspdt15\trspdb15\trspdr15\trspdfl3\trspdft3\trspdfb3\trspdfr3\trpaddl15\trpaddt15\trpaddb15\trpaddr15\trpaddfl3\trpaddft3

-\trpaddfb3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth1 \cellx3230{\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f2\fs20\insrsid1904524 \hich\af2\dbch\af0\loch\f2 o\tab}\pard 

-\s18\ql \fi-360\li1440\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl\jclisttab\tx1440\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls24\adjustright\rin0\lin1440\pararsid1199577 {\insrsid1904524 Sue }{\insrsid1904524\charrsid5051062 Koolmanojwong\~\cell }\pard\plain 

+\trpaddfb3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth1\clshdrawnil \cellx3230{\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f2\fs20\insrsid1904524 \hich\af2\dbch\af0\loch\f2 o\tab}

+\pard \s18\ql \fi-360\li1440\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl\jclisttab\tx1440\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls24\adjustright\rin0\lin1440\pararsid1199577 {\insrsid1904524 Sue }{\insrsid1904524\charrsid5051062 Koolmanojwong\~\cell }\pard\plain 

 \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid1904524 \trowd \irow0\irowband0\lastrow 

 \ts11\trgaph15\trleft-45\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trspdl15\trspdt15\trspdb15\trspdr15\trspdfl3\trspdft3\trspdfb3\trspdfr3\trpaddl15\trpaddt15\trpaddb15\trpaddr15\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3 

-\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth1 \cellx3230\row {\listtext\pard\plain\f3\fs20\insrsid11369745\charrsid11369745 \loch\af3\dbch\af0\hich\f3 \'b7\tab}}\pard 

+\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth1\clshdrawnil \cellx3230\row {\listtext\pard\plain\f3\fs20\insrsid11369745\charrsid11369745 \loch\af3\dbch\af0\hich\f3 \'b7\tab}}\pard 

 \ql \fi-360\li1080\ri0\sb100\sa100\sbauto1\saauto1\widctlpar\jclisttab\tx1080\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls23\adjustright\rin0\lin1080\itap0\pararsid11369745 {\insrsid11369745\charrsid11369745 Evolutionary Architecture }{\insrsid4005911 practice}{

 \insrsid11369745\charrsid11369745 

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \f2\fs20\insrsid11369745\charrsid11369745 \hich\af2\dbch\af0\loch\f2 o\tab}}\pard\plain \s18\ql \fi-360\li1440\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar

@@ -414,8 +421,8 @@
 \par {\listtext\pard\plain\s18 \f2\fs20\insrsid11369745\charrsid11369745 \hich\af2\dbch\af0\loch\f2 o\tab}Ricardo Balduino 

 \par }\pard\plain \ql \fi720\li0\ri0\sb100\sa100\sbauto1\saauto1\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid11369745 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid11369745\charrsid11369745 

 If you are interested in joining us to evolve any area, please }{\insrsid5770296 send}{\insrsid11369745\charrsid11369745 a note to epf-dev@eclipse.org. 

-\par }\pard\plain \s18\ql \li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\pararsid15220483 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid15220483 More components and subcomponents can

- be added as needed, and who is the lead will evolve as availability and workload evolves.

+\par }\pard\plain \s18\ql \li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\pararsid15220483 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid15220483 

+More components and subcomponents can be added as needed, and who is the lead will evolve as availability and workload evolves.

 \par }{\insrsid13785245 Some of the components and subcomponents may not be at a stage where they can be included in the next release.}{\insrsid15220483 Work to be done on those components will still be included within this plan.}{\insrsid13785245 

 \par }{\insrsid11369745 

 \par {\*\bkmkstart _Toc524312847}{\*\bkmkstart _Toc20734070}{\listtext\pard\plain\s1 \b\f1\insrsid14749301 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 3.\tab}}\pard\plain \s1\ql \fi-720\li720\ri0\sb120\sa60\sl240\slmult0

@@ -424,8 +431,8 @@
 We recommend each team to apply the process they develop as their own development process, but we leave that call up to each component team.

 \par {\listtext\pard\plain\s2 \b\f1\fs20\insrsid16198569 \hich\af1\dbch\af0\loch\f1 3.1\tab}}\pard\plain \s2\ql \fi-720\li720\ri0\sb120\sa60\sl240\slmult0

 \keepn\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls1\ilvl1\outlinelevel1\adjustright\rin0\lin720\itap0\pararsid16198569 \b\f1\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid16198569 OpenUP Component Team

-\par }\pard\plain \s18\ql \li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\pararsid16198569 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid16198569 The OpenUP component team will 

-apply OpenUP, with modifications to adapt to the nature of this project vs. a typical OpenUP target project:

+\par }\pard\plain \s18\ql \li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin720\itap0\pararsid16198569 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid16198569 

+The OpenUP component team will apply OpenUP, with modifications to adapt to the nature of this project vs. a typical OpenUP target project:

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \f10\fs20\insrsid16198569 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}\pard \s18\ql \fi-360\li1440\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\jclisttab\tx1440\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls5\adjustright\rin0\lin1440\itap0\pararsid16198569 {

 \insrsid16198569 content vs. code development

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \f10\fs20\insrsid16198569 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}large, distributed team of part timers vs. small, collocated teams of full timers 

@@ -454,13 +461,13 @@
 \trftsWidth3\trwWidth9828\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind720\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1371\clshdrawnil \cellx1983\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth987\clshdrawnil \cellx2970\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 

 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5850\clshdrawnil \cellx8820\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

-\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\pard\plain \s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid15091791 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

+\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\pard\plain \s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid15091791 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

 \insrsid15091791\charrsid15091791 Phase\cell Iteration\cell Primary Objectives \cell Start/End\cell }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 

 {\insrsid15091791\charrsid15091791 \trowd \irow0\irowband0\ts11\trgaph108\trleft612\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 

 \trftsWidth3\trwWidth9828\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind720\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1371\clshdrawnil \cellx1983\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth987\clshdrawnil \cellx2970\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 

 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5850\clshdrawnil \cellx8820\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

-\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

+\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

 \insrsid3743646\charrsid15091791 Inception\cell I1\cell Objectives}{\insrsid941715 }{\insrsid5770296 \endash }{\insrsid941715 }{\insrsid5710063 Planning}{\insrsid15993904 , s}{\insrsid5710063 coping}{\insrsid15993904 , and speeding up}{

 \insrsid3743646\charrsid15091791 

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f10\fs20\insrsid3743646 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}\pard\plain \s18\ql \fi-360\li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl

@@ -477,13 +484,13 @@
 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f2\fs20\insrsid14384411 \hich\af2\dbch\af0\loch\f2 o\tab}}{\insrsid14384411 feedback from each practice owner

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f10\fs20\insrsid1904524 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}\pard \s18\ql \fi-360\li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl

 \jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls21\adjustright\rin0\lin720\pararsid1132185 {\insrsid1904524 Start weekly calls}{\insrsid15993904 per practice}{\insrsid1132185\charrsid15091791 \cell }\pard\plain 

-\s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5770296 Apr 1 \endash 30}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell 

+\s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5770296 Apr 1 \endash 30}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell 

 }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid3743646\charrsid15091791 \trowd \irow1\irowband1\ts11\trgaph108\trleft612\trbrdrt

 \brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 

 \trftsWidth3\trwWidth9828\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind720\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1371\clshdrawnil \cellx1983\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth987\clshdrawnil \cellx2970\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 

 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5850\clshdrawnil \cellx8820\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

-\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

+\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

 \insrsid5770296 Elaboration}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }{\insrsid5710063 E1}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell Objectives}{\insrsid941715 }{\insrsid5710063 \endash }{\insrsid941715 }{\insrsid5710063 Stabilize key structural decisions}{

 \insrsid3743646\charrsid15091791 

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f10\fs20\insrsid14384411 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}\pard\plain \s18\ql \fi-360\li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl

@@ -491,35 +498,35 @@
 Make sure all practices (in terms of structure) follow the method authoring guidelines}{\insrsid8417613 

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f10\fs20\insrsid15742976 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}{\insrsid15742976 Committers and contributors to be proficient with the method authoring method

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f10\fs20\insrsid10123462 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}{\insrsid10123462 Put out a beta and ask OpenUP users for feedback }{\insrsid10123462\charrsid15091791 \cell }\pard\plain 

-\s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 May 1 \endash 31}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell 

+\s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 May 1 \endash 31}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell 

 }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid3743646\charrsid15091791 \trowd \irow2\irowband2\ts11\trgaph108\trleft612\trbrdrt

 \brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 

 \trftsWidth3\trwWidth9828\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind720\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1371\clshdrawnil \cellx1983\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth987\clshdrawnil \cellx2970\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 

 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5850\clshdrawnil \cellx8820\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

-\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

+\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

 \insrsid5710063 Construction}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }{\insrsid5710063 C1}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell Objectives}{\insrsid941715 }{\insrsid5710063 \endash }{\insrsid941715 }{\insrsid5710063 Deliver content}{

 \insrsid3743646\charrsid15091791 

 \par {\listtext\pard\plain\intbl\f10\fs20\insrsid15742976 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}\pard\plain \ql \fi-360\li720\ri0\widctlpar\intbl\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls18\adjustright\rin0\lin720\pararsid10123462 

 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid15742976 Define what practices to deliver}{\insrsid10123462\charrsid15091791 \cell }\pard\plain 

-\s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Jun }{\insrsid3743646 1 }{\insrsid3743646\charrsid15091791 

+\s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Jun }{\insrsid3743646 1 }{\insrsid3743646\charrsid15091791 

 \endash }{\insrsid5710063 30}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

 \insrsid3743646\charrsid15091791 \trowd \irow3\irowband3\ts11\trgaph108\trleft612\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 

 \trftsWidth3\trwWidth9828\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind720\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1371\clshdrawnil \cellx1983\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth987\clshdrawnil \cellx2970\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 

 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5850\clshdrawnil \cellx8820\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

-\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

+\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

 \insrsid5710063 Construction}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }{\insrsid5710063 C2}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell Objectives}{\insrsid941715 }{\insrsid5710063 \endash }{\insrsid941715 }{\insrsid5710063 Deliver and complete content}{

 \insrsid3743646\charrsid15091791 

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f10\fs20\insrsid15742976 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}\pard\plain \s18\ql \fi-360\li720\ri0\sl240\slmult0\nowidctlpar\intbl

 \jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls17\adjustright\rin0\lin720\pararsid15742976 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid15742976 Define what practices to deliver}{\insrsid15742976\charrsid15091791 \cell 

-}\pard\plain \s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Jul }{\insrsid3743646 1 \endash 31}{

+}\pard\plain \s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Jul }{\insrsid3743646 1 \endash 31}{

 \insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid3743646\charrsid15091791 \trowd \irow4\irowband4

 \ts11\trgaph108\trleft612\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 

 \trftsWidth3\trwWidth9828\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind720\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1371\clshdrawnil \cellx1983\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth987\clshdrawnil \cellx2970\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 

 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth5850\clshdrawnil \cellx8820\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10 

-\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

+\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1620\clshdrawnil \cellx10440\row }\pard\plain \s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {

 \insrsid5710063 Transition}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }{\insrsid5710063 T1}{\insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }{\insrsid14896524 Objectives: - }{\insrsid5710063 End Game}{\insrsid3743646\charrsid15091791 

 \par {\listtext\pard\plain\intbl\f10\fs20\insrsid5710063 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}\pard\plain \ql \fi-360\li720\ri0\widctlpar\intbl\jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls18\adjustright\rin0\lin720\pararsid5710063 

 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Finish content and }{\insrsid15993904 polish }{\insrsid5710063 published web site

@@ -527,7 +534,7 @@
 \jclisttab\tx720\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\ls16\adjustright\rin0\lin720\pararsid5710063 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Enablement material (tutorials, demo scripts, etc}{\insrsid15993904 .}{

 \insrsid5710063 )}{\insrsid3743646 

 \par {\listtext\pard\plain\s18 \intbl\f10\fs20\insrsid7406910 \loch\af10\dbch\af0\hich\f10 \'d8\tab}}{\insrsid7406910 Release review with Eclipse legal}{\insrsid7406910\charrsid15091791 \cell }\pard\plain 

-\s45\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Aug }{\insrsid3743646 1 \endash 2}{\insrsid5710063 2}{

+\s44\qj \li0\ri0\sb120\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\pararsid8984904 \f36\fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid5710063 Aug }{\insrsid3743646 1 \endash 2}{\insrsid5710063 2}{

 \insrsid3743646\charrsid15091791 \cell }\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \fs20\lang1033\langfe1033\cgrid\langnp1033\langfenp1033 {\insrsid3743646\charrsid15091791 

 \trowd \irow5\irowband5\lastrow \ts11\trgaph108\trleft612\trbrdrt\brdrs\brdrw10 \trbrdrl\brdrs\brdrw10 \trbrdrb\brdrs\brdrw10 \trbrdrr\brdrs\brdrw10 \trbrdrh\brdrs\brdrw10 \trbrdrv\brdrs\brdrw10 

 \trftsWidth3\trwWidth9828\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddfr3\tblind720\tblindtype3 \clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10 \clbrdrl\brdrs\brdrw10 \clbrdrb\brdrs\brdrw10 \clbrdrr\brdrs\brdrw10