blob: f8e80dc4b2fcaa76737a08cf63ccaeaebb37b96a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:ContentDescription xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.5/uma.ecore"
xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.0" xmi:id="-t9YTi9XglqQtYfHx_Bh-ew"
name="roles_set,_fIL5IApyEdyKK5Go8zejMw" guid="-t9YTi9XglqQtYfHx_Bh-ew"/>