blob: 1fe054384287ec61e5684a71ed71c5aa43e1600e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:TaskDescription xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.5/uma.ecore"
xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.0" xmi:id="-lypBvtMtbcwBw-8OfxHiFw"
name="enhance_object_models,_UXrv8Eb3EdySHMdInS9eGA" guid="-lypBvtMtbcwBw-8OfxHiFw">
<mainDescription>&lt;a id=&quot;XE_object_model__enhance&quot; name=&quot;XE_object_model__enhance&quot;>&lt;/a></mainDescription>
</org.eclipse.epf.uma:TaskDescription>