blob: 9c285f9b0b57d7c73ca811fe493688176ab9d0f9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:ArtifactDescription xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.5/uma.ecore"
xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.0" xmi:id="-Ime61oGmvnS6DSkVwFHALA"
name="sme_recommendations,_BnlgsEtaEdyEE-k1R6LmOA" guid="-Ime61oGmvnS6DSkVwFHALA">
<mainDescription>&lt;a id=&quot;XE_SME__recommendations&quot; name=&quot;XE_SME__recommendations&quot;>&lt;/a></mainDescription>
</org.eclipse.epf.uma:ArtifactDescription>