blob: deca7e0deb731b2015a59e6cd3ba1162dd5f7faf [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<org.eclipse.epf.uma:ContentDescription xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.5/uma.ecore"
xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.0" xmi:id="-Mxgu9hq0upbMqZlq1xBFYw"
name="new_domain,_ou4CMMWfEdqiT9CqkRksWQ" guid="-Mxgu9hq0upbMqZlq1xBFYw" changeDate="2006-04-06T12:00:58.171-0700"/>