blob: 52e95a58fbe3792bfd40d76fb808f2254701569b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="library" nsURI="http://library/1.0" nsPrefix="library">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Author">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="surname" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="birthdate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Book">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="authors" upperBound="-1"
eType="#//Author"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="pages" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Library">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="books" upperBound="-1"
eType="#//Book" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="authors" upperBound="-1"
eType="#//Author" containment="true"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>