blob: 96a6938d8ca3e7738b4da3cba61b73441e30e595 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="propsheet"
nsURI="http://www.eclipse.org/gmf/2008/GmfGraph/PropSheet" nsPrefix="propsheet">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PropertySectionContainer">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="customSections" upperBound="-1"
eType="#//CustomPropertySection" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CustomPropertySection">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="section" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.gmf.formtk/model/binding.ecore#//Section"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="tab" lowerBound="1" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/gmf/2009/GenModel#//GenCustomPropertyTab"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="nodes" lowerBound="1" upperBound="-1"
eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/gmf/2009/GenModel#//GenNode"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>