blob: be9b094c2730e33a63ceebc2d52673420383ca5c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="context"
nsURI="http://www.eclipse.org/gmf/2008/Context" nsPrefix="ctx">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Condition">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="accessor" lowerBound="1"
eType="#//Context"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EqualsCondition" eSuperTypes="#//Condition">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InstanceCondition" eSuperTypes="#//Condition">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="type" lowerBound="1" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EClass"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AndCondition" eSuperTypes="#//Condition">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="conjuncts" lowerBound="2"
upperBound="-1" eType="#//Condition"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Context" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="chain" eType="#//Context"
eOpposite="#//Context/children"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="children" upperBound="-1"
eType="#//Context" containment="true" eOpposite="#//Context/chain"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FeatureContext" eSuperTypes="#//Context">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="selector" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EStructuralFeature"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>