blob: 89b448d34a04a68720ada43b2d36616dce8e5321 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="widget"
nsURI="http://www.eclipse.org/gmf/2008/Widget" nsPrefix="widget">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Widget" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parent" eType="#//Composite"
eOpposite="#//Composite/children"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="layoutData" eType="#//LayoutData"
eOpposite="#//LayoutData/widget"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TextEntry" eSuperTypes="#//Widget">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="RadioButton" eSuperTypes="#//Widget">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="group" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Composite" eSuperTypes="#//Widget">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="children" upperBound="-1"
eType="#//Widget" containment="true" eOpposite="#//Widget/parent"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="layout" eType="#//Layout"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Spin" eSuperTypes="#//Widget">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="maximum" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="100"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="minimum" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="0"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CheckBox" eSuperTypes="#//Widget">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="initialState" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Layout" abstract="true" interface="true"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="LayoutData" abstract="true" interface="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="widget" lowerBound="1"
eType="#//Widget" eOpposite="#//Widget/layoutData"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="GridLayout" eSuperTypes="#//Layout">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="columns" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="equalColumns" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="data" upperBound="-1" eType="#//GridData"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="GridData" eSuperTypes="#//LayoutData">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="hSpan" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="vSpan" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="hGrab" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="vGrab" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="hAlign" eType="#//Alignment"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="vAlign" eType="#//Alignment"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="Alignment">
<eLiterals name="LEFT"/>
<eLiterals name="CENTER" value="1"/>
<eLiterals name="RIGHT" value="2"/>
<eLiterals name="FILL" value="3"/>
<eLiterals name="TOP" value="4"/>
<eLiterals name="BOTTOM" value="5"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FormLayout" eSuperTypes="#//Layout">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="data" upperBound="-1" eType="#//FormData"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FormData" eSuperTypes="#//LayoutData">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="left" eType="#//Attachment"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="right" eType="#//Attachment"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="top" eType="#//Attachment"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="bottom" eType="#//Attachment"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Attachment">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="control" eType="#//Widget"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="offset" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="align" eType="#//Alignment"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Group" eSuperTypes="#//Composite">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Combo" eSuperTypes="#//Widget">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FillLayout" eSuperTypes="#//Layout">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="vertical" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>