[Releng] Add Papyrus SDK requirement to C feature

Change-Id: I3c012837af420dd871e4e29cf5feb1e2637cec15
Signed-off-by: Shuai Li <shuai.li@cea.fr>
1 file changed