blob: 0e94c8757aa98c2a79f76f8f2b0a5b717d52f237 [file] [log] [blame]
Manifest-Version: 1.0
Bundle-ManifestVersion: 2
Bundle-SymbolicName: org.eclipse.statet.ltk;singleton:=true
Bundle-Version: 4.0.1.qualifier
Bundle-Vendor: Eclipse StatET
Bundle-Name: StatET LTK (Incubation)