blob: d787dea269b097e60567a79b6bc1c2cd5d2d6d60 [file] [log] [blame]
Manifest-Version: 1.0
Bundle-ManifestVersion: 2
Bundle-SymbolicName: org.eclipse.statet.ltk;singleton:=true
Bundle-Version: 4.0.2.qualifier
Bundle-Vendor: Eclipse StatET
Bundle-Name: StatET LTK (Incubation)