blob: e7fa0212cc6a02c4e7040a9f45d8b6f81db28f47 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="soaml" nsURI="http://www.eclipse.org/mdt/upr/SoaML/1.0" nsPrefix="soaml">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Collaboration">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Collaboration" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Collaboration"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="isStrict" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//Boolean"
defaultValueLiteral="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ServiceArchitecture" eSuperTypes="#//Collaboration"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ServiceContract" eSuperTypes="#//Collaboration"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollaborationUse">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_CollaborationUse"
ordered="false" lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//CollaborationUse"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="isStrict" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//Boolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Consumer">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Interface" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Interface"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Class" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Class"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Provider">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Interface" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Interface"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Class" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Class"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MotivationRealization">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Realization" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Realization"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ServiceInterface">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Interface" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Interface"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Class" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Class"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Participant">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Class" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Class"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Agent" eSuperTypes="#//Participant"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Port">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="connectorRequired" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//Boolean"
defaultValueLiteral="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Port" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Port"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Request">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Port" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Port"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Service">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Port" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Port"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ServiceChannel">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Connector" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Connector"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Property">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="isID" ordered="false" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//Boolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Property" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Property"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Attachment">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="encoding" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="mimeType" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Property" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Property"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MessageType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="encoding" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Class" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Class"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_DataType" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//DataType"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Signal" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Signal"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Milestone">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="progress" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.uml2.types/model/Types.ecore#//Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="value" ordered="false"
upperBound="-1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//ValueSpecification"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="signal" ordered="false"
eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Signal"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Comment" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Comment"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Capability">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Class" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Class"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Expose">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Dependency" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Dependency"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeDescriptor">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Artifact" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Artifact"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Catalog" eSuperTypes="#//NodeDescriptor">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Package" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Package"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Category" eSuperTypes="#//NodeDescriptor"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FreeFormDescriptor">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Property" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Property"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FreeFormValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_ValueSpecification"
ordered="false" lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//ValueSpecification"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CategoryValue" eSuperTypes="#//FreeFormValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Categorization">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="base_Dependency" ordered="false"
lowerBound="1" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.uml2.uml/model/UML.ecore#//Dependency"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>