Updated Sparkplug spec document to v2.2

Signed-off-by: Ilya Binshtok <ilya.binshtok@cirrus-link.com>
2 files changed