blob: 27cad751b0bf03ffe7a82fdc4281266a2a36d4b6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="epc"
nsURI="www.eclipse.org/jwt/epc" nsPrefix="jwt-epc">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EPCEvent" eSuperTypes="platform:/plugin/org.eclipse.jwt.meta/src/org/eclipse/jwt/meta/ecore/JWTMetaModel.ecore#//events/Event"/></ecore:EPackage>