blob: 6ec3d5e96e79a4cd2ac1186fb54de714fc8049b7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="graph" nsURI="http://www.eclipse.org/qvtd/test/compiler/0.1/Graph"
nsPrefix="graph">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node" eSuperTypes="#//Element">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="incoming" upperBound="-1"
eType="#//Edge" eOpposite="#//Edge/target"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="outgoing" upperBound="-1"
eType="#//Edge" eOpposite="#//Edge/source"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="type" eType="#//NodeType"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Edge" eSuperTypes="#//Element">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="target" lowerBound="1"
eType="#//Node" eOpposite="#//Node/incoming"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" lowerBound="1"
eType="#//Node" eOpposite="#//Node/outgoing"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="type" eType="#//EdgeType"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Element" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="graph" lowerBound="1" eType="#//Graph"
eOpposite="#//Graph/element"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ElementType" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="graph" lowerBound="1" eType="#//Graph"
eOpposite="#//Graph/elementType"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Graph">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="element" upperBound="-1"
eType="#//Element" containment="true" eOpposite="#//Element/graph"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elementType" upperBound="-1"
eType="#//ElementType" eOpposite="#//ElementType/graph"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EdgeType" eSuperTypes="#//ElementType"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeType" eSuperTypes="#//ElementType"/>
</ecore:EPackage>