blob: 05de75588f828f4e090ad36a3d4423bd754417a8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="graphmltypes" nsURI="http://www.eclipse.org/qvtd/test/compiler/0.1/GraphMlTypes"
nsPrefix="graphmltypes">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="GraphMLNodeType" eSuperTypes="Graph.ecore#//NodeType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="color" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
defaultValueLiteral="#FFFFFF"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="shape" eType="#//ShapeType"
defaultValueLiteral="rectangle"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="GraphMLEdgeType" eSuperTypes="Graph.ecore#//EdgeType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="color" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
defaultValueLiteral="#FFFFFF"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lineStyle" eType="#//EdgeLineStyle"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="fromStyle" eType="#//EdgeEndStyle"
defaultValueLiteral="none"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="toStyle" eType="#//EdgeEndStyle"
defaultValueLiteral="standard"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="EdgeEndStyle">
<eLiterals name="standard"/>
<eLiterals name="delta" value="1"/>
<eLiterals name="diamond" value="2"/>
<eLiterals name="whiteDiamond" value="3" literal="white_diamond"/>
<eLiterals name="whiteDelta" value="4" literal="white_delta"/>
<eLiterals name="none" value="5"/>
<eLiterals name="plain" value="6"/>
<eLiterals name="concave" value="7"/>
<eLiterals name="convex" value="8"/>
<eLiterals name="circle" value="9"/>
<eLiterals name="dash" value="10"/>
<eLiterals name="transparentCircle" value="11" literal="transparent_circle"/>
<eLiterals name="skewedDash" value="12" literal="skewed_dash"/>
<eLiterals name="tShape" value="13" literal="t_shape"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="EdgeLineStyle">
<eLiterals name="line"/>
<eLiterals name="dashed" value="1"/>
<eLiterals name="dotted" value="2"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="ShapeType">
<eLiterals name="rectangle"/>
<eLiterals name="roundrectangle" value="1"/>
<eLiterals name="ellipse" value="2"/>
<eLiterals name="parallelogram" value="3"/>
<eLiterals name="hexagon" value="4"/>
<eLiterals name="octagon" value="5"/>
<eLiterals name="diamond" value="6"/>
<eLiterals name="triangle" value="7"/>
<eLiterals name="trapezoid" value="8"/>
<eLiterals name="trapezoid2" value="9"/>
<eLiterals name="rectangle3d" value="10"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>