blob: 5285b17f30797cd8c2fea3b848af547c0ca98af5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="qVTcDataDependencyGraph" nsURI="http://www.eclipse.org/qvt/examples/0.2/QVTcDataDependencyGraph"
nsPrefix="qVTcDataDependencyGraph">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ClassNode" eSuperTypes="#//Node">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="model" eType="#//Model"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="superTypes" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DataTypeNode" eSuperTypes="#//Node">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="attribute" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="type" lowerBound="1" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DependencyEdge" eSuperTypes="#//Edge">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="derived" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="multiple" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="direction" lowerBound="1"
eType="#//DependencyDirection"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Edge" eSuperTypes="#//Element">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="target" lowerBound="1"
eType="#//Node" eOpposite="#//Node/incoming"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" lowerBound="1"
eType="#//Node" eOpposite="#//Node/outgoing"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="referredProperty" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Element" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="graph" lowerBound="1" eType="#//Graph"
eOpposite="#//Graph/elements"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Graph">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elements" upperBound="-1"
eType="#//Element" containment="true" eOpposite="#//Element/graph"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MappingNode" eSuperTypes="#//Node"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node" eSuperTypes="#//Element">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="incoming" upperBound="-1"
eType="#//Edge" eOpposite="#//Edge/target"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="outgoing" upperBound="-1"
eType="#//Edge" eOpposite="#//Edge/source"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="qvtAstNode" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ReferenceEdge" eSuperTypes="#//Edge"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ContainmentEdge" eSuperTypes="#//Edge">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="model" eType="#//Model"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="Model">
<eLiterals name="middle" literal="middle"/>
<eLiterals name="input" value="1" literal="input"/>
<eLiterals name="output" value="2" literal="output"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="DependencyDirection">
<eLiterals name="input"/>
<eLiterals name="output" value="1"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>