blob: 8c3de1d3e0c118213532d56918fe69fef3e177a7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="simpleumltordbms" nsURI="http://www.eclipse.org/qvtd/test/compiler/0.1/SimpleUMLtoRDBMS"
nsPrefix="simpleumltordbms">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AttributeToColumn" eSuperTypes="#//FromAttribute #//ToColumn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="type" eType="#//PrimitiveToName"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AssociationToForeignKey" eSuperTypes="#//ToColumn #//UmlToRdbmsModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="association" eType="ecore:EClass SimpleUML.ecore#//Association">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="foreignKey" eType="ecore:EClass SimpleRDBMS.ecore#//ForeignKey">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" lowerBound="1" eType="#//ClassToTable"
eOpposite="#//ClassToTable/associationsToForeignKeys"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="referenced" eType="#//ClassToTable"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BooleanToBoolean" eSuperTypes="#//PrimitiveToName"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ClassToTable" eSuperTypes="#//FromAttributeOwner #//ToColumn #//UmlToRdbmsModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="associationsToForeignKeys"
upperBound="-1" eType="#//AssociationToForeignKey" containment="true" eOpposite="#//AssociationToForeignKey/owner"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" lowerBound="1" eType="#//PackageToSchema"
eOpposite="#//PackageToSchema/classesToTables"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="primaryKey" eType="ecore:EClass SimpleRDBMS.ecore#//Key">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="table" eType="ecore:EClass SimpleRDBMS.ecore#//Table">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="umlClass" eType="ecore:EClass SimpleUML.ecore#//Class">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FromAttribute" abstract="true" eSuperTypes="#//UmlToRdbmsModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="kind" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="attribute" eType="ecore:EClass SimpleUML.ecore#//Attribute">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="leafs" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//AttributeToColumn"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" lowerBound="1" eType="#//FromAttributeOwner"
eOpposite="#//FromAttributeOwner/fromAttributes"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FromAttributeOwner" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="fromAttributes" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//FromAttribute" containment="true" eOpposite="#//FromAttribute/owner"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IntegerToNumber" eSuperTypes="#//PrimitiveToName"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NonLeafAttribute" eSuperTypes="#//FromAttributeOwner #//FromAttribute"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PackageToSchema" eSuperTypes="#//UmlToRdbmsModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="classesToTables" ordered="false"
lowerBound="1" upperBound="-1" eType="#//ClassToTable" containment="true"
eOpposite="#//ClassToTable/owner"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="primitivesToNames" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//PrimitiveToName" containment="true" eOpposite="#//PrimitiveToName/owner"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="schema" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass SimpleRDBMS.ecore#//Schema">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="umlPackage" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass SimpleUML.ecore#//Package">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PrimitiveToName" abstract="true" eSuperTypes="#//UmlToRdbmsModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="typeName" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" lowerBound="1" eType="#//PackageToSchema"
eOpposite="#//PackageToSchema/primitivesToNames"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="primitive" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass SimpleUML.ecore#//PrimitiveDataType">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StringToVarchar" eSuperTypes="#//PrimitiveToName"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ToColumn" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="column" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass SimpleRDBMS.ecore#//Column">
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeUpper">
<details key="body" value="1"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://schema.omg.org/spec/MOF/2.0/emof.xml#Property.oppositeRoleName">
<details key="body" value="middle"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UmlToRdbmsModelElement" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>