blob: a1c77ee175469968d3e8c98b15af8c71b6b7a285 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="kiamacs" nsURI="http://cs2as/tests/example4/simplerkiamacs/1.0"
nsPrefix="kiamacs">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TopCS" eSuperTypes="#//BaseCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="node" lowerBound="1" eType="#//NodeCS"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NodeCS" abstract="true" eSuperTypes="#//BaseCS"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CompositeCS" eSuperTypes="#//NodeCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="child" eType="#//NodeCS"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="LeafCS" eSuperTypes="#//NodeCS"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BaseCS" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ast" eType="ecore:EClass SimplerKiamaAS.ecore#//Element"
transient="true"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>