blob: 9880a966ef824405387e494012399a91b731d4d4 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kiamaas:Top
xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:kiamaas="http://cs2as/tests/example4/simplerkiamaas/1.0"
xsi:schemaLocation="http://cs2as/tests/example4/simplerkiamaas/1.0 ../SimplerKiamaAS.ecore">
</kiamaas:Top>