blob: e251522b88c852cb72cb9bad90eb5f8a6b822916 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="HierarchicalStateMachine" nsURI="http://www.eclipse.org/qvtd/examples/umlx/hstm2fstm/HierarchicalStateMachine"
nsPrefix="hstm">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="State">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owningStateMachine" lowerBound="1"
eType="#//StateMachine" eOpposite="#//StateMachine/ownedStates"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="nestedStates" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//State" eOpposite="#//State/nestingState"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="nestingState" ordered="false"
eType="#//State" eOpposite="#//State/nestedStates"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="outTransitions" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//Transition" eOpposite="#//Transition/fromState"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="inTransitions" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//Transition" eOpposite="#//Transition/toState"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" ordered="false" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Transition">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owningStateMachine" lowerBound="1"
eType="#//StateMachine" eOpposite="#//StateMachine/ownedTransitions"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="fromState" ordered="false"
lowerBound="1" eType="#//State" eOpposite="#//State/outTransitions"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="toState" ordered="false"
lowerBound="1" eType="#//State" eOpposite="#//State/inTransitions"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" ordered="false" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StateMachine">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ownedStates" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//State" containment="true" eOpposite="#//State/owningStateMachine"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ownedTransitions" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//Transition" containment="true" eOpposite="#//Transition/owningStateMachine"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" ordered="false" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>