blob: 72a4bef4d289d1c42d6c46675bb672a772dd5e0c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="benchmark"
nsURI="http://www.eclipse.org/MoDisco/Benchmark/0.9.0/benchmark" nsPrefix="benchmark">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Benchmark" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="jvmMaxHeapInMiB" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="processorName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="processorDescription" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="processorCount" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="processorCacheSize" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="systemMemory" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="osName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="osVersion" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="osArchitecture" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Discovery">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="dicoveryDate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="algorithmVariant" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="discovererId" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="discovererClassName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="saveTimeInSeconds" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDouble"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="totalExecutionTimeInSeconds"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDouble"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="metaModelVariant" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="maxUsedMemoryInBytes" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="numberOfModelElements"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="xmiSizeInBytes" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="discoveryError" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Project">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="totalLines" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"
changeable="false" volatile="true" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="files" upperBound="-1"
eType="#//File" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="averageFileSizeInBytes"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong" changeable="false"
volatile="true" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="averageLinesPerFile" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"
changeable="false" volatile="true" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="totalSizeInBytes" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"
changeable="false" volatile="true" transient="true" derived="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="File">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="sizeInBytes" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lines" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="filepath" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MultiProjectBenchmark" eSuperTypes="#//Benchmark">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="projects" upperBound="-1"
eType="#//DiscoveredProject" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MultiDiscoveryBenchmark" eSuperTypes="#//Benchmark">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="discoveries" upperBound="-1"
eType="#//ProjectDiscovery" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ProjectDiscovery" eSuperTypes="#//Discovery">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="projects" upperBound="-1"
eType="#//Project" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DiscoveredProject" eSuperTypes="#//Project">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="discoveries" upperBound="-1"
eType="#//Discovery" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AveragedMultiDiscoveryBenchmark" eSuperTypes="#//Benchmark">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="discoveries" upperBound="-1"
eType="#//AveragedProjectDiscovery" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AveragedProjectDiscovery">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="averageExecutionTimeInSeconds"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDouble" changeable="false"
volatile="true" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="averageSaveTimeInSeconds"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDouble" changeable="false"
volatile="true" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="executionTimeStandardDeviation"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDouble" changeable="false"
volatile="true" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="saveTimeStandardDeviation"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDouble" changeable="false"
volatile="true" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="occurrences" upperBound="-1"
eType="#//ProjectDiscovery" containment="true"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>