blob: 2d5c3d129b8efe3b6f83ca406df73d0af17898dd [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore">
<ecore:EPackage name="PrimitiveTypes">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Boolean"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Integer"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String"/>
</ecore:EPackage>
<ecore:EPackage name="XML">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="startLine" ordered="false" eType="/0/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="startColumn" ordered="false" eType="/0/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="endLine" ordered="false" eType="/0/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="endColumn" ordered="false" eType="/0/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parent" ordered="false" eType="/1/Element" eOpposite="/1/Element/children"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Attribute" eSuperTypes="/1/Node"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Text" eSuperTypes="/1/Node"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Element" eSuperTypes="/1/Node">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="children" upperBound="-1" eType="/1/Node" containment="true" eOpposite="/1/Node/parent"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Root" eSuperTypes="/1/Element"/>
</ecore:EPackage>
</xmi:XMI>