blob: 73731d646e5d9d9bbceb2a668d792acc43ea3555 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="allEcores" nsURI="http://allEcores" nsPrefix="allEcores">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AllEcores">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="completeOCL" eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.ocl.xtext.completeocl/model/CompleteOCLCS.ecore#//CompleteOCLDocumentCS"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="oclInEcore" eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.ocl.xtext.oclinecore/model/OCLinEcoreCS.ecore#//OCLinEcoreConstraintCS"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="oclStdlib" eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.ocl.xtext.oclstdlib/model/OCLstdlibCS.ecore#//PrecedenceCS"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>