blob: 2cd3b39067bc1cd6252de0803179c20263c76aa7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:ocl.ecore="http://www.eclipse.org/ocl/1.1.0/Ecore" name="voidcollectiontypes"
nsURI="http://www.eclipse.org/test/voidcollectiontypes" nsPrefix="vct">
<eClassifiers xsi:type="ocl.ecore:SetType" name="Set(T)" instanceClassName="java.util.Set"
elementType="ocl.ecore:VoidType http://www.eclipse.org/ocl/1.1.0/oclstdlib.ecore#/0/OclVoid"/>
<eClassifiers xsi:type="ocl.ecore:BagType" name="Bag(OclVoid)" instanceClassName="org.eclipse.ocl.util.Bag"
elementType="ocl.ecore:VoidType http://www.eclipse.org/ocl/1.1.0/oclstdlib.ecore#/0/OclVoid"/>
</ecore:EPackage>