blob: d706c70e0029bd1ee688f038e607b0cedb77ae35 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<uml:Profile xmi:version="2.1" xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:uml="http://www.eclipse.org/uml2/4.0.0/UML" xmi:id="_Gq2IgZw9Edu3G72hG9l7lw" name="TestProfile" metamodelReference="_MKZhcJw9Edu3G72hG9l7lw">
<eAnnotations xmi:id="_OKrFMZw_Edu3G72hG9l7lw" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">
<contents xmi:type="ecore:EPackage" xmi:id="_OKrFMpw_Edu3G72hG9l7lw" name="TestProfile" nsURI="http:///schemas/TestProfile/_OKrFMJw_Edu3G72hG9l7lw/0" nsPrefix="TestProfile">
<eClassifiers xmi:type="ecore:EClass" xmi:id="_OKrFM5w_Edu3G72hG9l7lw" name="Stereo1">
<eAnnotations xmi:id="_OKrFNJw_Edu3G72hG9l7lw" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML" references="_UXYxAJw9Edu3G72hG9l7lw"/>
<eStructuralFeatures xmi:type="ecore:EAttribute" xmi:id="_OKrFNZw_Edu3G72hG9l7lw" name="yesno" ordered="false" lowerBound="1" eType="_OKrFO5w_Edu3G72hG9l7lw"/>
<eStructuralFeatures xmi:type="ecore:EReference" xmi:id="_OKrFN5w_Edu3G72hG9l7lw" name="base_Classifier" ordered="false" lowerBound="1">
<eType xmi:type="ecore:EClass" href="http://www.eclipse.org/uml2/4.0.0/UML#//Classifier"/>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xmi:type="ecore:EAttribute" xmi:id="_OKrFOZw_Edu3G72hG9l7lw" name="x" ordered="false" lowerBound="1">
<eType xmi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xmi:type="ecore:EReference" xmi:id="_WPrW-WFoEd2KF7b32sxqwA" name="tag" ordered="false" upperBound="-1" eType="_WPrXAGFoEd2KF7b32sxqwA" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xmi:type="ecore:EEnum" xmi:id="_OKrFO5w_Edu3G72hG9l7lw" name="YesNo">
<eAnnotations xmi:id="_OKrFPJw_Edu3G72hG9l7lw" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML" references="_YyviAJw9Edu3G72hG9l7lw"/>
<eLiterals xmi:id="_OKrFPZw_Edu3G72hG9l7lw" name="maybe"/>
<eLiterals xmi:id="_OKrFPpw_Edu3G72hG9l7lw" name="no" value="1"/>
<eLiterals xmi:id="_OKrFP5w_Edu3G72hG9l7lw" name="yes" value="2"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xmi:type="ecore:EClass" xmi:id="_WPrXAGFoEd2KF7b32sxqwA" name="Tag">
<eAnnotations xmi:id="_WPrXAWFoEd2KF7b32sxqwA" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML" references="_0hjPcGFnEd2KF7b32sxqwA"/>
<eStructuralFeatures xmi:type="ecore:EAttribute" xmi:id="_WPrXAmFoEd2KF7b32sxqwA" name="name" ordered="false" lowerBound="1">
<eType xmi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xmi:type="ecore:EClass" xmi:id="_VBXSZHRDEd2qT-Nll5Ef6w" name="SubStereo1" eSuperTypes="_OKrFM5w_Edu3G72hG9l7lw">
<eAnnotations xmi:id="_VBXSZXRDEd2qT-Nll5Ef6w" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML" references="_HwnN8HRDEd2qT-Nll5Ef6w"/>
</eClassifiers>
</contents>
</eAnnotations>
<packageImport xmi:id="_MKZhcJw9Edu3G72hG9l7lw">
<importedPackage xmi:type="uml:Model" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#_0"/>
</packageImport>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="_UXYxAJw9Edu3G72hG9l7lw" name="Stereo1">
<ownedAttribute xmi:id="_k8KK4Jw9Edu3G72hG9l7lw" name="yesno" type="_YyviAJw9Edu3G72hG9l7lw"/>
<ownedAttribute xmi:id="_xkm5Ipw9Edu3G72hG9l7lw" name="base_Classifier" association="_xkm5IJw9Edu3G72hG9l7lw">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Classifier"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="_IEWAIJw_Edu3G72hG9l7lw" name="x">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Integer"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="_APs4oGFoEd2KF7b32sxqwA" name="tag" type="_0hjPcGFnEd2KF7b32sxqwA" aggregation="composite" association="_JOYq4GFoEd2KF7b32sxqwA">
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_DD10MGFoEd2KF7b32sxqwA" value="*"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_CdBEwGFoEd2KF7b32sxqwA"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Enumeration" xmi:id="_YyviAJw9Edu3G72hG9l7lw" name="YesNo">
<ownedLiteral xmi:id="_aTlpsJw9Edu3G72hG9l7lw" name="maybe"/>
<ownedLiteral xmi:id="_dGLtIJw9Edu3G72hG9l7lw" name="no"/>
<ownedLiteral xmi:id="_eT1MAJw9Edu3G72hG9l7lw" name="yes"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="_xkm5IJw9Edu3G72hG9l7lw" name="Classifier_Stereo1" memberEnd="_xkm5IZw9Edu3G72hG9l7lw _xkm5Ipw9Edu3G72hG9l7lw">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="_xkm5IZw9Edu3G72hG9l7lw" name="extension_Stereo1" type="_UXYxAJw9Edu3G72hG9l7lw" aggregation="composite" association="_xkm5IJw9Edu3G72hG9l7lw"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_0hjPcGFnEd2KF7b32sxqwA" name="Tag">
<ownedAttribute xmi:id="_5Aop4GFnEd2KF7b32sxqwA" name="name">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="_JOYq4GFoEd2KF7b32sxqwA" memberEnd="_APs4oGFoEd2KF7b32sxqwA _QktYMGFoEd2KF7b32sxqwA">
<ownedEnd xmi:id="_QktYMGFoEd2KF7b32sxqwA" type="_UXYxAJw9Edu3G72hG9l7lw" association="_JOYq4GFoEd2KF7b32sxqwA"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="_HwnN8HRDEd2qT-Nll5Ef6w" name="SubStereo1">
<generalization xmi:id="_QiG4wHRDEd2qT-Nll5Ef6w" general="_UXYxAJw9Edu3G72hG9l7lw"/>
</packagedElement>
</uml:Profile>