blob: 4bc6fcc2d7855e3b7c2c64eb07dc53cad34804f7 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="markup"
nsURI="http://www.eclipse.org/ocl/3.2.0/Markup" nsPrefix="markup">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BulletElement" eSuperTypes="#//CompoundElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="level" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
derived="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CompoundElement" eSuperTypes="#//MarkupElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elements" upperBound="-1"
eType="#//MarkupElement" containment="true" resolveProxies="false" eOpposite="#//MarkupElement/owner"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FigureElement" eSuperTypes="#//MarkupElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
changeable="false" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="src" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="alt" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="def" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
iD="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="requiredWidth" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="requiredHeight" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="actualWidth" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
changeable="false" volatile="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="actualHeight" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
changeable="false" volatile="true" derived="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FigureRefElement" eSuperTypes="#//MarkupElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ref" lowerBound="1" eType="#//FigureElement"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FontElement" eSuperTypes="#//CompoundElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="font" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
derived="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FootnoteElement" eSuperTypes="#//CompoundElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="HeadingElement" eSuperTypes="#//CompoundElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="level" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
derived="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Markup" eSuperTypes="#//CompoundElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MarkupElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" eType="#//CompoundElement"
eOpposite="#//CompoundElement/elements"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="uniqueId" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
changeable="false" transient="true" derived="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NewLineElement" eSuperTypes="#//MarkupElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="text" unique="false" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NullElement" eSuperTypes="#//CompoundElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OclCodeElement" eSuperTypes="#//CompoundElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OclEvalElement" eSuperTypes="#//CompoundElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OclTextElement" eSuperTypes="#//CompoundElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TextElement" eSuperTypes="#//MarkupElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="text" unique="false" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>