blob: 2297e48c642b270d3af8d853926a20c68295da95 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="@PackageName@" nsURI="@NamespaceURI@" nsPrefix="@PackageName@">
<eAnnotations source="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore">
<details key="schemaLocation" value="@SchemaLocation@"/>
</eAnnotations>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="@TaskName@Task" eSuperTypes="../../org.eclipse.oomph.setup/model/Setup.ecore#//SetupTask">
<eAnnotations source="http://www.eclipse.org/oomph/setup/Enablement">
<details key="variableName" value="p2.@task.name@"/>
<details key="repository" value="@EnablementURL@"/>
<details key="installableUnits" value="@ProjectName@.feature.group"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="http://www.eclipse.org/oomph/setup/ValidTriggers">
<details key="triggers" value="@ValidTriggers@"/>
</eAnnotations>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>