blob: d672254a863dc284102900d4528506a9a51bf018 [file] [log] [blame]
@mixin base-customcomponent($primaryStyleName : v-customcomponent) {
.#{$primaryStyleName} {
}
}