blob: 3776998e687c8df29a4b63c47251c10d80fafd40 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<notation:Diagram xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:notation="http://www.eclipse.org/gmf/runtime/1.0.2/notation" xmi:id="_DRuIEF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="EcoreTools" name="repositories" measurementUnit="Pixel">
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_OS9A4F5XEeKVz4CWs4rkiA" type="1001">
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_OS-2EF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="4001"/>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_OTAEMF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="5001">
<styles xmi:type="notation:DrawerStyle" xmi:id="_OTAEMV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_OTAEMl5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_OTAEM15XEeKVz4CWs4rkiA"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_OTArQF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="5002">
<styles xmi:type="notation:DrawerStyle" xmi:id="_OTArQV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_OTArQl5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_OTArQ15XEeKVz4CWs4rkiA"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:ShapeStyle" xmi:id="_OS9A4V5XEeKVz4CWs4rkiA" fontColor="4210752" fontName="Lucida Grande" fontHeight="10" fillColor="13761016" lineColor="8421504"/>
<element xmi:type="ecore:EClass" href="repositories.ecore#//RepositoryRegistry"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_OS9A4l5XEeKVz4CWs4rkiA" x="104" y="91" width="124"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_P7MKAF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="1001">
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_P7MKA15XEeKVz4CWs4rkiA" type="4001"/>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_P7MKBF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="5001">
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_VleMQF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="2001">
<element xmi:type="ecore:EAttribute" href="repositories.ecore#//Repository/name"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_VleMQV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_i4ObwF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="2001">
<element xmi:type="ecore:EAttribute" href="repositories.ecore#//Repository/description"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_i4ObwV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_dScfAF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="2001">
<element xmi:type="ecore:EAttribute" href="repositories.ecore#//Repository/uRL"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_dScfAV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_qfYY4CVhEeOe3PUVH5W0Qg" type="2001">
<element xmi:type="ecore:EAttribute" href="repositories.ecore#//Repository/uUID"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_qfYY4SVhEeOe3PUVH5W0Qg"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:DrawerStyle" xmi:id="_P7MKBV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_P7MKBl5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_P7MKB15XEeKVz4CWs4rkiA"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_P7MKCF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="5002">
<styles xmi:type="notation:DrawerStyle" xmi:id="_P7MKCV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_P7MKCl5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_P7MKC15XEeKVz4CWs4rkiA"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:ShapeStyle" xmi:id="_P7MKAV5XEeKVz4CWs4rkiA" fontColor="4210752" fontName="Lucida Grande" fontHeight="10" fillColor="13761016" lineColor="8421504"/>
<element xmi:type="ecore:EClass" href="repositories.ecore#//Repository"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_P7MKAl5XEeKVz4CWs4rkiA" x="99" y="198"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:DiagramStyle" xmi:id="_DRuIEV5XEeKVz4CWs4rkiA"/>
<element xmi:type="ecore:EPackage" href="repositories.ecore#/"/>
<edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_Rw68kF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="3002" source="_OS9A4F5XEeKVz4CWs4rkiA" target="_P7MKAF5XEeKVz4CWs4rkiA">
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_Rw8KsF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="4011">
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_Rw8KsV5XEeKVz4CWs4rkiA" x="-2" y="-42"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_Rw8xwF5XEeKVz4CWs4rkiA" type="4012">
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_Rw8xwV5XEeKVz4CWs4rkiA" x="-3" y="14"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:ConnectorStyle" xmi:id="_Rw68kV5XEeKVz4CWs4rkiA" lineColor="4210752"/>
<styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_Rw68kl5XEeKVz4CWs4rkiA" fontColor="4210752" fontName="Lucida Grande" fontHeight="10"/>
<element xmi:type="ecore:EReference" href="repositories.ecore#//RepositoryRegistry/repositories"/>
<bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_Rw68k15XEeKVz4CWs4rkiA" points="[1, 20, -25, -105]$[-24, 127, -50, 2]"/>
</edges>
</notation:Diagram>