blob: d099ac1494f9acc317bd967eb7255712d98e7a06 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="dnd" nsURI="http://www.eclipse.org/papyrus/1.0.0/cdo/private/dnd"
nsPrefix="dnd">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CDOResourceURITransferData">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="resourceURIs" upperBound="-1"
eType="#//URI"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="URI" instanceClassName="org.eclipse.emf.common.util.URI"/>
</ecore:EPackage>