blob: f9ad7ffbd730104ca77f8a872421f004d0ae4067 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="scenario" nsURI="http://eclipse.org/rcptt/model/scenario.ecore" nsPrefix="org.eclipse.rcptt.scenario">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NamedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="version" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
defaultValueLiteral="2.0"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="description" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="tags" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
defaultValueLiteral=""/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="attachments" upperBound="-1"
eType="#//Attachment" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Scenario" eSuperTypes="#//NamedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="contexts" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="content" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="teslaContent" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="scenarioReferences" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="rawSupported" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="type" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="externalReference" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
defaultValueLiteral=""/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="verifications" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Context" eSuperTypes="#//NamedElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkbenchContext" eSuperTypes="#//Context">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="perspectiveId" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="noModalDialogs" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="closeEditors" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="editors" upperBound="-1"
eType="#//Editor" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="views" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="resetPerspective" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="clearClipboard" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Editor"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FileEditor" eSuperTypes="#//Editor">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="path" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="GroupContext" eSuperTypes="#//Context">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="contextReferences" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="contexts" upperBound="-1"
eType="#//Context" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UnresolvedContext" eSuperTypes="#//Context"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Attachment">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="type" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="data" eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EObject"
transient="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestSuiteItem">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="NamedElementId" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="namedElemetName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="kind" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="path" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestSuite" eSuperTypes="#//NamedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="Items" upperBound="-1"
eType="#//TestSuiteItem" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="manuallyOrdered" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="false"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ProjectMetadata" eSuperTypes="#//NamedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="contexts" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ignores" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="verifications" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SuperContext" eSuperTypes="#//Context">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="contextReferences" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="childType" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Verification" eSuperTypes="#//NamedElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UnresolvedVerification" eSuperTypes="#//Verification"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WidgetVerification" eSuperTypes="#//Verification">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="selector" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>