blob: f75b57ffbd37264b4d462644ec4b040047a36750 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:org.eclipse.tigerstripe.annotation="http:///org/eclipse/tigerstripe/annotation.ecore" xmlns:org.eclipse.tigerstripe.annotation.core.test.model="http:///org/eclipse/tigerstripe/annotation/core/test/model.ecore">
<org.eclipse.tigerstripe.annotation:Annotation uri="resource:/project1" id="_lanXAHpJEd2Of7jHxiO36A">
<content xsi:type="org.eclipse.tigerstripe.annotation.core.test.model:MimeType" mimeType="text/html"/>
</org.eclipse.tigerstripe.annotation:Annotation>
</xmi:XMI>