blob: 70e2f537ee8997f5e838b489a7fdfb74636511f1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="example"
nsURI="http:///org/eclipse/tigerstripe/annotation/example.ecore" nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.annotation.example">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CheckAnnotation">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="checked" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IntegerAnnotation">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="integer" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TextAnnotation">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="name" value="text_._annotation"/>
<details key="kind" value="elementOnly"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="text" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="kind" value="element"/>
<details key="name" value="text"/>
<details key="namespace" value="##targetNamespace"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="org.eclipse.tigerstripe.annotation">
<details key="multiline" value="true"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>