blob: 10775046b96dac1b8ed425158ff79c39fc60b4b3 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="styles"
nsURI="http:///org/eclipse/tigerstripe/annotation/ui/example/customview/styles.ecore"
nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.annotation.ui.example.customview.styles">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Color">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="red" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="green" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="blue" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Font">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="height" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="style" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>