blob: 5f5ca6db50e6368ef1b6afec7bb2ebfb35f87ce9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<genmodel:GenModel xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore"
xmlns:genmodel="http://www.eclipse.org/emf/2002/GenModel" modelDirectory="/EclipseSummit08_annotations/src"
modelPluginID="EclipseSummit08_annotations" modelName="Documentation" importerID="org.eclipse.emf.importer.ecore"
complianceLevel="5.0" copyrightFields="false">
<foreignModel>documentation.ecore</foreignModel>
<genPackages prefix="Documentation" basePackage="org.eclipse.tigerstripe.samples.eclipseSummit08.annotations"
disposableProviderFactory="true" ecorePackage="documentation.ecore#/">
<genClasses ecoreClass="documentation.ecore#//Documentation">
<genFeatures createChild="false" ecoreFeature="ecore:EAttribute documentation.ecore#//Documentation/author"/>
<genFeatures createChild="false" ecoreFeature="ecore:EAttribute documentation.ecore#//Documentation/content"/>
</genClasses>
</genPackages>
</genmodel:GenModel>