blob: 40ca6dfd59ba450f0015b9e20459fc9a61a1ed77 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="model"
nsURI="http:///org/eclipse/tigerstripe/annotation/core/test/model.ecore" nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.annotation.core.test.model">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Author">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="firstName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lastName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="date" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Hibernate">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="persistance" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MimeType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="mimeType" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ProjectDescription">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="description" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString">
<eAnnotations source="org.eclipse.tigerstripe.annotation">
<details key="editor" value="org.eclipse.ui.DefaultTextEditor"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DayList">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="days" upperBound="-1" eType="#//Day"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CustomMonth">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="weeks" upperBound="-1"
eType="#//DayList" containment="true" resolveProxies="false"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="Day">
<eLiterals name="Sunday"/>
<eLiterals name="Monday" value="1"/>
<eLiterals name="Tuesday" value="2"/>
<eLiterals name="Wednesday" value="3"/>
<eLiterals name="Thursday" value="4"/>
<eLiterals name="Friday" value="5"/>
<eLiterals name="Saturday" value="6"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>