blob: 0bd17a519413b99d9b54928128ad038dc181204a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="resources"
nsURI="http:///org/eclipse/tigerstripe/espace/resources.ecore" nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.espace.resources">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EObjectList">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="objects" upperBound="-1"
eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EObject"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ResourceList">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="locations" upperBound="-1"
eType="#//ResourceLocation" containment="true" resolveProxies="false"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ResourceLocation">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="uri" eType="#//URI"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="timeStamp" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="option" eType="ecore:EEnum ../../org.eclipse.tigerstripe.espace.core/model/core.ecore#//Mode"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="URI" instanceClassName="org.eclipse.emf.common.util.URI"/>
</ecore:EPackage>