blob: 0d478715b2e5ca631bfc472e99c120802e36565b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="intantiationRecipe"
nsURI="org.eclipse.tigerstripe.ir" nsPrefix="ir">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InstantiationRecipe">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="instances" upperBound="-1"
eType="#//Instance" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Instance">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="classname" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="instanceNamePattern" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>