blob: df63e57d7a203a4623e3623196ee945018aeb95c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="person"
nsURI="http:///org/eclipse/tigerstripe/annotation/example/person.ecore" nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.annotation.example.person">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Name">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="firstName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lastName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Person">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="name" eType="#//Name" containment="true"
resolveProxies="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="age" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="emails" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="phones" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="married" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="sex" eType="#//Sex"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="Sex">
<eLiterals name="Male"/>
<eLiterals name="Female" value="1"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>